Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eurofa, Eurofa Telecom en Supply4U.
Eerste Industriestraat 10-b, 1401 VL Bussum, 035 7503462
Download de gehele algemene voorwaarden hier

Algemene voorwaarden van Eurofa 

Onder wij/ons wordt verstaan Eurofa, gevestigd en kantoorhoudende te Bussum aan de 1e Industriestraat 10b, 1401 VL, en alle daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op transacties van toepassing hebben verklaard.
(Onderstaand de algemene voorwaarden gepubliceerd voor zover van belang voor Supply4U. De artikelen 48 t/m 69 hebben betrekking op de activiteiten van Eurofa Telecom en zijn in te lezen via de bovenstaande download link en/of via de website van Eurofa Telecom en Eurofa )

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1: Toepasselijkheid
Art. 2: Aanbiedingen
Art. 3: Overeenkomsten
Art. 4: Prijzen
Art. 5: Afname
Art. 6: Aansprakelijkheid
Art. 7: Garantie en reparatie
Art. 8: Betalingen
Art. 9: Reclame
Art. 10: Uitvoering werkzaamheden
Art. 11: Eigendomsvoorbehoud
Art. 12: Intellectuele en industriële eigendom
Art. 13: Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
Art. 14: Annulering
Art. 15: Medewerking wederpartij
Art. 16: Wijzigingen
Art. 17: Duur overeenkomsten
Art. 18: Overmacht
Art. 19: Levering, montage en installatie
Art. 20: Risico
Art. 21:  Toepasselijk recht
Art. 22: Geschillen
Art. 23: Wijzigingen van de voorwaarden

COMPUTERSERVICE
Art. 24: Uitvoering van werkzaamheden
Art. 25: Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
Art. 26: Garantie

DIENSTVERLENING
Art. 27: Uitvoering
Art. 28: Detachering

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
Art. 29: Ontwikkeling van programmatuur
Art. 30: Aflevering, installatie en acceptatie

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
Art. 31: Gebruiksrecht
Art. 32: Aflevering, installatie en acceptatie
Art. 33: Garantie
Art. 34: Onderhoud
Art. 35: Programmatuur van toeleverancier

VERKOOP VAN APPARATUUR
Art. 36: Selectie van apparatuur, aflevering en risico
Art. 37: Omgevingseisen en installatie
Art. 38: Garantie
Art. 39: Apparatuur van toeleverancier

ONDERHOUD VAN APPARATUUR
Art. 40: Duur van de onderhoudsverplichting
Art. 41: Onderhoud
Art. 42: Onderhoud- en gebruiksvoorwaarden
Art. 43: Uitsluitingen

WEBWINKEL – KOOP OP AFSTAND
Art. 44: Aanbiedingen/overeenkomsten
Art. 45: Betalingen
Art. 46: Reclames en aansprakelijkheid
Art. 47: Diverse

Algemene Bepalingen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1: Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen, producten en/of het verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2: Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.3: Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsver­krijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
1.4: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Terug naar de index

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1: Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdruk­kelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
2.2: Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op Internetsites en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.
Terug naar de index

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1: Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevesti­ging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de over­eenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelin­ge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedin­gen door onze medewerkers of tussenper­sonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregis­ter vertegenwoor­di­gingsbevoegde personen.
3.2: Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbe­vestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging be­schouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3: Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillisse­ment, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te – doen – halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
3.4: Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3.5: Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering  van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
3.6: Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk van de partijen, na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3.7: Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel  3.5. reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Tenzij de wederpartij  bewijst dat wij ten aanzien van die prestaties in verzuim zijn. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 
Terug naar de index

Artikel 4: Prijzen
4.1: Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro’s af maga­zijn (ex works), exclusief B.T.W., ver­pakking, emballage, verzending, vervoersdocumen­ten, monta­ge/instal­latie, keuring, verzekering en even­tueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
4.2: De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voorzover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengeko­men prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4.3: Bij opdrachten, waar op schriftelijk verzoek van de klant op een afwijkend afleveradres (van bijvoorbeeld de eindgebruiker) wordt afgeleverd, de zgn. dropshipments, brengen wij extra kosten in rekening .
4.4: Voor leveringen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven.
Terug naar de index

Artikel 5: Afname
De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transac­tie geen termijn is overeen­gekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de over­eengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de weder­partij van rechts­wege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorde­ren hetzij de transactie zonder tus­sen­komst van enige rechter als ontbonden te be­schouwen, onver­min­derd ons recht op (aanvullende) schade­ver­goeding jegens de wederpartij.
Terug naar de index

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1: Eurofa aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2: De totale aansprakelijkheid van Eurofa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Eurofa aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
– De kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Eurofa op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
– Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6.3: De totale aansprakelijkheid van Eurofa voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat in data geval uit hoofde van de door Eurofa afgesloten bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Eurofa in verband met de verzekering draagt. Een kopie van de betreffende polis ligt bij Eurofa ter inzage. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6.4: Aansprakelijkheid van Eurofa voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo is Eurofa onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
6.5: Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust op Eurofa geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 6.2 en 6.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eurofa.
6.6: De aansprakelijkheid van Eurofa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Eurofa onverwijld, doch uiterlijk binnen vier weken, en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Eurofa ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eurofa in staat is adequaat te reageren.
6.7: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eurofa meldt.
6.8: De wederpartij vrijwaart Eurofa voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Eurofa geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Eurofa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van Eurofa alsnog na te komen hetgeen door wederpartij is bedon­gen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in lid 6.7..
6.9: Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Eurofa zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
Terug naar de index

Ten behoeve van de telefonie en data diensten van Eurofa verwijzen wij naar de aanvulling in artikel 57.

Artikel 7: Garantie en reparatie
7.1: Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voorzover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond, zonodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
7.2: De in lid 7.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
7.3: Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed worden aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door ons toegekend RMA nummer. Wij hebben het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
7.4: Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-) verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.
Terug naar de index

Artikel 8: Betalingen
8.1: De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
8.2: Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
8.3: Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
8.4: De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door wederpartij faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voorzover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
8.5: Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
8.6: Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbe­drag exclusief B.T.W., met een minimum van € 50,00 exclusief B.T.W., alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
8.7: Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschul­digde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
8.8: Wij zullen de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze verplichtingen van aan ons gelieerde dochter of zusterondernemingen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de wederpartij of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
– De wederpartij enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
– De wederpartij dan wel een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
– Op een gedeelte dan wel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
– De wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
– De wederpartij is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld dan wel door de wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel de wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
– De wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en de wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.
De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
Terug naar de index

Artikel 9: Reclame
9.1: Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden.
Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
Ingeval van een reclame geeft dit wederpartij niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.
9.2: Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan. 
Terug naar de index

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden
10.1: De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voorzover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
10.2: Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
10.3: Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 10.2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald. 
Terug naar de index

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1: Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtin­gen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, ver­bruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwer­king of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpar­tij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te ver­panden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
11.2: Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties, voor zover de wet zulks toelaat.
11.3: Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de weder­partij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verze­keren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldig­heid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de weder­partij verplicht op ons eerste ver­zoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoe­ning aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties.
11.4: De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goede­ren op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stel­len en verleent reeds nu machti­ging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
11.5: Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.
11.6: Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken. 
Terug naar de index

Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendom
12.1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt  uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toegekend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
12.2: Indien in afwijking van artikel 12.1. wij bereid zijn ons te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom, ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde  programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van ons onverlet om aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom het recht van ons aan om ten behoeve van ons of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.
12.3: Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
12.4: Het is ons toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur.  Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zullen wij wederpartij desgevraagd een reservekopie te beschikking stellen.
12.5: Tenzij wij een reservekopie van de programmatuur aan wederpartij ter beschikking stellen, mag wederpartij één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 12.3.)
12.6: Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hen ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door ons schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.  Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan ons te maken.
12.7: Wij vrijwaarden wederpartij tegen elke rechtsvervolging van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door ons zelf ontwikkelde apparatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat wederpartij ons onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ons. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ons verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvervolging te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan ons ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door ons zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van ons een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zullen wij zo mogelijk zorg dragen dat wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van wederpartij. Indien wij naar ons uitsluitend oordeel niet of niet anders dn op voor ons (financieel) onredelijke bezwarende wijze kunnen zorg dragen dat wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zullen wij het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Wij zullen onze keuze in dit kader niet maken dan na overleg met wederpartij.  Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van ons wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van ons voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen in een niet door ons gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door ons geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
12.8: Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ons van apparatuur, programmatuur, voor websites materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnaam, logo’s, etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in website). Wederpartij zal ons vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 
Terug naar de index

Artikel 13: Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
13.1: Elk der partijen garandeert dat allen van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten of redelijkerwijs aan kan nemen dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke of (straf)rechtelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt of verlangt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
13.2: Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Wij zullen de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
13.3: Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraak van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toekenbaar zijn.
Terug naar de index

Artikel 14: Annulering
14.1: Verzoek tot annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschie­den. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.
14.2: Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien uitvoering van een opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt de contractssom, zoals in lid 14.4. bedoeld, bepaald op basis van de door Eurofa opgegeven indicatiebedragen en bij gebreke daarvan op basis van inschatting van de op basis van nacalculatie te berekenen bedragen.
14.3: Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de wederpartij te worden betaald.
14.4: In elk geval dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering 10% van de overeengekomen totale con­tractssom – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de ver­schul­digde bedragen op grond van lid 14.3. – aan ons te betalen.
14.5: Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet terug­ge­nomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voorzover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de markt­prijzen op de dag van terugname, alsmede zijn alsdan lid 14.3. en 14.4. van toepassing.
Terug naar de index

Artikel 15: Medewerking wederpartij
15.1: Wederpartij zal ons steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien wederpartij in het kader van verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
15.2: Wederpartij draagt het risico voor de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
15.3: Indien wederpartij programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan ons ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ons voorgeschreven specificaties.
15.4: Indien wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons stelt of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van ons tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
15.5: Indien medewerkers van ons op locatie van wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-  en telecommunicatiefaciliteiten.  De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van ons die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van ons kenbaar maken.
15.6: Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van ons staan. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-bereikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten zijn wij gerechtigd wederpartij toegang- en identificatiecodes toe te wijzen. Wij kunnen toegewezen toegang- en identificatiecodes wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt.
Terug naar de index

Artikel 16: Wijzigingen
16.1: Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voorzover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.
16.2: Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
16.3: Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedge­keurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.
Terug naar de index

Artikel 17: Duur overeenkomsten
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transac­tie, die tussen partijen voort­durende verbin­tenis­sen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzeg­ging. Opzeg­ging door de wederpartij kan alleen geschie­den door schrif­telijke mededeling aan ons en met inacht­neming van een opzeg­termijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.
Terug naar de index

Artikel 18: Overmacht
18.1: Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzien­bare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveran­ciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveran­ciers.
18.2: In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpar­tij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.
18.3: Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding verrekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Terug naar de index

Artikel 19: Levering, montage en installatie
19.1: Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
19.2: De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opge­ge­ven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij over­schrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens over­schrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
19.3: Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengeko­men leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.
19.4: Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
19.5: Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
19.6: Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.
Terug naar de index

Artikel 20: Risico
20.1: Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten,programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of een hulppersoon van wederpartij zijn gebracht.
20.2: Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begre­pen het lossen van de goederen van enig ver­voer­middel, reizen de goede­ren voor rekening en risico van ons. In alle andere geval­len reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van leve­ring wordt dan aange­merkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzen­ding.
20.3: Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Inco­terms”, voor zover zij niet afwij­ken van hetgeen uit deze voorwaar­den en/of uit tussen partijen schrif­te­lijk vastgelegde afspraken voort­vloeit.
20.4: Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
20.5: Verzekeringen worden door ons slechts op ver­zoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzeke­rings­over­eenkomst zou hebben afgesloten.
20.6: Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschou­wen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpar­tij.
Terug naar de index

Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1: Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voort­vloeiende rechts­betrekkin­gen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
21.2: De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voor­waarden.
21.3: In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uit­voering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbinte­nis­sen de plaats onzer vestiging zal gelden.
21.4: De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen beteke­nis voor de interpreta­tie van die artikelen.
Terug naar de index

Artikel 22: Geschillen
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vesti­ging, thans zijnde Bussum, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
Terug naar de index

Artikel 23: Wijziging van de voorwaarden
23.1: Deze algemene voorwaarden kunnen door Eurofa worden gewijzigd.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien   de reeds bestaande overeenkomsten, ten zij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
23.2: Wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.
23.3: Indien een wederpartij een wijziging van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient tijdig te geschieden. De opzegging wordt uitsluitend door Eurofa als tijdig geaccepteerd indien de mededeling voor de laatstgenoemde datum bij Eurofa is ontvangen. 
Terug naar de index

Computerservice
De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij diensten op het gebied van computerservice verlenen, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door wederpartij beheerde programmatuur en apparatuur.
Terug naar de index

Artikel 24: Uitvoering van werkzaamheden
24.1: Wij verrichten de computerwerkzaamheden steeds in opdracht van wederpartij. Indien wij krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verrichten met betrekking tot gegevens van wederpartij of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht. Wij zullen de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
24.2: Alle door ons te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door wederpartij te stellen voorwaarden door ons gerepareerd en aangeleverd worden. Wij zullen de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar wij de computerservice uitvoeren. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van wederpartij, ook indien deze door ons worden uitgevoerd en verzorgd.
24.3: Wederpartij staat ervoor in dat alle door hem aan ons ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan ons verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van ons.
24.4: Wij kunnen wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zullen wij wederpartij hierover zo tijdelijk mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van wederpartij. In dat geval kan wederpartij de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften  of wij de kosten van deze wijziging voor onze rekening nemen.
24.5: Wij spannen ons er naar beste kunnen voor in dat de door ons bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in de door ons in het kader van onze dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zullen wij tegen onze gebruikelijke tarieven wederpartij adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor wederpartij.
Terug naar de index

Artikel 25: Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
25.1: Wij voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op ons rusten. Wij zullen zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
25.2: Wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Wederpartij zal ons alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
25.3: Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die jegens ons mochten worden ingesteld wegens een niet aan ons toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
25.4: Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens ons mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.
Terug naar de index

Artikel 26: Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Wederpartij zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Wij staan er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor wij uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk zijn, zullen wij de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits wederpartij de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan ons kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice aan ons toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan ons en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van wederpartij, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zullen wij de kosten van een eventuele herhaling volgens onze gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening brengen. Indien herstel van aan ons toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen wij de voor de betreffende computerservice door wederpartij verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens wederpartij aansprakelijk te zijn. Aan wederpartij komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.
Terug naar de index

Dienstverlening
De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij diensten verlenen, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.
Terug naar de index

Artikel 27: Uitvoering
27.1: Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van ons worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst wij uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
27.2: Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
27.3: Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn wij gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Wij zijn niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.
27.4: Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
27.5: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door ons verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
Terug naar de index

Artikel 28: Detachering
28.1: Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als wij een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan wederpartij ter beschikking stellen teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van wederpartij werkzaamheden te laten uitvoeren.
28.2: Wij spannen ons er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 27.4 inzake vervanging.
28.3: Wederpartij is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en wederpartij dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan ons kenbaar maakt, dan wel ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Wij zullen aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Wij staan er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van wederpartij op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van wederpartij wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van wederpartij betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.
28.4: Wij zijn gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-) premies voor sociale verzekeringen. Wij vrijwaren wederpartij voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door ons van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits wederpartij de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan ons overlaat, ons daarbij alle medewerking verleent en ons alle benodigde informatie en, indien door ons gewenst, procesvolmachten verstrekt.
28.5: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van wederpartij tot stand zijn gekomen.
Terug naar de index

Ontwikkeling van programmatuur
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien wij in opdracht van wederpartij programmatuur ontwikkelen en deze eventueel installeren. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.
Terug naar de index

Artikel 29: Ontwikkeling van programmatuur
29.1: Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan ons ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Wij zullen de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan wederpartij instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
29.2: Wij zijn gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
29.3: Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verkrijgt wederpartij slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan wederpartij ter beschikking worden gesteld, in welk geval wederpartij gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien wij in rechte gehouden worden de broncode en/of de technische documentatie aan wederpartij ter beschikking te stellen, kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
Terug naar de index

Artikel 30: Aflevering, installatie en acceptatie
30.1: Wij zullen de te ontwikkelen programmatuur aan wederpartij zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
30.2: Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Wij kunnen steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen- ) resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan ons worden gerapporteerd.
30.3: De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
– indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
– indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
– indien wij vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 12.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 30.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien wederpartij daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
30.4: Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal wederpartij ons hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
30.5: Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 12.6 bevat, zullen wij wederpartij uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij wij gerechtigd zijn tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
30.6: Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van ons om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 33, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
30.7: Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
30.8: Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 30.3 heeft tot gevolg dat wij ten volle gekweten zijn voor de nakoming van onze verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door ons is overeengekomen, van onze verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 30.6 betreffende kleine gebreken en artikel 33 betreffende garantie.
30.9: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.
Terug naar de index

Gebruik en onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door ons ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door ons te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 31: Gebruikrecht
31.1: Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verlenen wij wederpartij het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
31.2: De programmatuur mag door wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
31.3: Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van wederpartij gebruikt. Wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Wederpartij zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan wederpartij ter beschikking gesteld, ook niet indien wederpartij bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Wederpartij erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van ons bevat.
31.4: Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan ons retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal wederpartij van zodanige vernietiging ons onverwijld schriftelijk melding maken. 
Terug naar de index

Artikel 32: Aflevering, installatie en acceptatie
32.1: Wij zullen de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan wederpartij afleveren en, indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij wederpartij installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
32.2: Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 30.2 tot en met 30.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van ons ingevolge de garantie van artikel 33.  In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 30.8 onverminderd.
32.3: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.
Terug naar de index

Artikel 33: Garantie
33.1: Wij zullen ons naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 12.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ons zijn gemeld. Wij garanderen niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval wij volgens onze gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zullen brengen. Wij kunnen volgens onze gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van wederpartij of van andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van ons wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
33.2: Herstel van fouten zal geschieden op een door ons te bepalen locatie. Wij zijn gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
33.3: Wij hebben geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 33.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat. 
Terug naar de index

Artikel 34: Onderhoud
34.1: Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van ons geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan ons melden. Na ontvangst van de melding zullen wij ons naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 12.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door ons te bepalen wijze en termijn aan wederpartij ter beschikking worden gesteld. Wij zijn gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
34.2: Wij staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
34.3: Wij kunnen de kosten van herstel volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan ons is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
34.4: Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zullen wij bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie zijn wij niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kunnen wij van wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met ons aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
34.5: Indien wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met ons is aangegaan, kunnen wij niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
34.6: Indien wederpartij geen onderhoudsovereenkomst met ons is aangegaan, kunnen alleen garantie aanspraken gedaan  worden conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
34.7: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.
Terug naar de index

Artikel 35: Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover wij programmatuur van derden aan wederpartij ter beschikking stellen, zullen, mits dat door ons schriftelijk aan wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor wederpartij ter inzage bij ons en wij zullen deze voorwaarden aan wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen wederpartij en ons om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
Terug naar de index

Verkoop van apparatuur
De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij apparatuur aan wederpartij verkopen. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen c.q. supplies van apparatuur begrepen.

Artikel 36: Selectie van apparatuur, aflevering en risico
36.1: Wederpartij draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Wij staan er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door wederpartij beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
36.2: De door ons aan wederpartij verkochte apparatuur zal aan wederpartij worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van ons. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zullen wij de aan wederpartij verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door wederpartij aan te wijzen plaats. Wij zullen wederpartij zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door ons aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.
36.3: Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d..
36.4: Wij zullen de apparatuur verpakken volgens de bij ons geldende gebruikelijke maatstaven. Indien wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Wederpartij zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door ons geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.
Terug naar de index

Artikel 37: Omgevingseisen en installatie
37.1: Wederpartij draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door ons in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).
37.2: Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zullen wij de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door ons is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.
37.3: Indien wij ons hebben verbonden tot installatie zal wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van ons opvolgen.
37.4: Wederpartij zal ons voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van leverancier.
Terug naar de index

Artikel 38: Garantie
38.1: Wij zullen ons er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door ons in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van ons niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, zijn wij gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van ons. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien wederpartij zonder toestemming van ons wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door ons in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Wij zullen een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
38.2: Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ons in rekening worden gebracht conform onze gebruikelijke tarieven.
38.3: Wij hebben geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 37.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
Terug naar de index

Artikel 39: Apparatuur van toeleverancier
Indien en voor zover wij apparatuur van derden aan wederpartij leveren, zullen, mits dat door ons schriftelijk aan wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor wederpartij ter inzage bij ons en wij zullen deze aan wederpartij kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen wederpartij en ons om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
Terug naar de index

Onderhoud van apparatuur
De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij en wederpartij een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

Artikel 40: Duur van de onderhoudsverplichting
40.1: De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
40.2: De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij wederpartij of wij de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
Terug naar de index

Artikel 41: Onderhoud
41.1: De inhoud en omvang van de door ons te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan zijn wij verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door wederpartij bij ons zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door ons schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.
41.2: Wij behouden ons onder meer het recht voor om onze onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van ons, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van ons met zich meebrengen.
41.3: Wij dragen zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. Wij zullen alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in onze administratie. Wij zullen wederpartij op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.
41.4: Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van ons noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van ons.
41.5: Indien wederpartij geen onderhoudsovereenkomst met ons is aangegaan, kunnen alleen garantie aanspraken gedaan  worden conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
Terug naar de index

Artikel 42: Onderhoud- en gebruiksvoorwaarden
42.1: Wederpartij zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, ons daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van wederpartij opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Wederpartij is gehouden het personeel van ons of door ons aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan ons ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
42.2: Op verzoek van ons zal een ter zake kundige werknemer van wederpartij voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Wederpartij heeft het recht bij alle ten behoeve van wederpartij uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.
42.3: Wederpartij is bevoegd niet door ons geleverde apparatuur en systemen op de aan wederpartij verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door ons geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door ons geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door ons geleverde programmatuur, zijn voor rekening van wederpartij.
42.4: Indien het naar het oordeel van ons voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal wederpartij deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van ons stellen.
42.5: Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van ons behoort, dient door wederpartij ter beschikking te worden gesteld.
42.6: Wederpartij draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.
42.7: Wederpartij draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat wij deze onder ons hebben voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan wederpartij overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan ons voor onderhoud aan te bieden draagt wederpartij er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.
42.8: Wij aanvaarden geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
42.9: Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.
Terug naar de index

Artikel 43: Uitsluitingen
43.1: Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van ons op grond van de overeenkomst, en zullen wederpartij apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.
43.2: In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
– het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;
– de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan ons;
– werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
– modificaties aan apparatuur;
– verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.
Terug naar de index

Webwinkel – koop op afstand
De in dit hoofdstuk “webwinkel – koop op afstand” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden, van toepassing. Zij hebben betrekking op alle webwinkels van Eurofa, eventueel handelend onder de naam Supply4U.

Artikel 44: Aanbiedingen/overeenkomst
44.1: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door ons. Wij zijn gerechtigd de bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien wij een bestelling niet accepteren dan delen wij dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
44.2: Een aantal producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de koper dat hij/zij tenminste de gestelde leeftijd heeft. 
Terug naar de index

Artikel 45: Betalingen
45.1: Betalingen kunnen geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van wederpartij kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Eurofa.
45.2: Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Eurofa. 
Terug naar de index

Artikel 46: Reclames en aansprakelijkheid
Indien wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet verbroken is. In voorkomende gevallen zullen de kosten voor verzending, retourzending en eventuele administratie voor rekening van de wederpartij komen.
Terug naar de index

Artikel 47: Diverse
Indien de wederpartij aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden , tenzij de wederpartij aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden
Terug naar de index

Algemene voorwaarden van Eurofa zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32049661.
Voor meer informatie: info@eurofa.net